ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Παιδικός σταθμός «Σπιτόδενδρο» και η ιδιοκτήτρια εταιρεία του

«Σπιτόδενδρο Ι.Κ.Ε.» (Ασκληπιού 8 Πυλαία, τηλ. 2310472266)

δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

  1. Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε και γιατί

Τα μόνα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς είναι:

(Α) τα δικάς σας, που συμπληρώνετε στην αίτηση εγγραφής ή

άλλα έντυπα που μας καταθέτετε ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, και είναι ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, AΦΜ, τραπεζικός λογαριασμός, διεύθυνση εργασίας τηλέφωνο σταθερό, κινητό, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και οικογενειακή κατάσταση, θα χρησιμοποιήσουμε στη βάση της σύμβασης μεταξύ μας για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και Φιλοξενία στο παιδί σας, για την επικοινωνία μας σχετικά με αυτή τη σύμβαση και την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων. Επίσης, για τη συμπλήρωση/ έκδοση των αναγκαίων φορολογικών ) παραστατικό/ προς εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων, καθώς και την επίδοση και αποστολή εγγράφων σχετικά με υποχρεώσεις σας που πηγάζουν από τη σύμβαση ή για ενημέρωσή σας για εκδηλώσεις και δράσεις του σταθμού για την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων μας για την ανάπτυξη και για νομικές μας αξιώσεις. Εάν υποβάλετε αίτηση μέσω της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, τα στοιχεία σας που συλλέγουμε, πέραν των παραπάνω, είναι αυτά τα οποία η ΕΕΤΑΑ απαιτεί για τη σύναψη της μαζί σας και περιλαμβάνουν επιπλέον το μητρώνυμο σας, τον αριθμό του δελτίου ταυτότητά σας, τον τόπο και το έτος γέννησής, τα οποία διαβιβάζουμε στην ΕΕΤΑΑ για την υπογραφή της σύμβασης και για την εξουσιοδότηση σας προς εμάς για πληρωμή των τροφείων από τον φορέα.

(Β) του αλλού γονέα, που επίσης μας δίνετε κατά την αίτηση εγγραφής του παιδιού σας και είναι ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, σταθερό και κινητό, διεύθυνση εργασίας, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στην περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί του σχετικά με τη σύμβαση υπηρεσιών μας ή για να τακτοποιήσουμε την ιδιότητα του, στην περίπτωση που υποβάλει κάποιο αίτημα σε εμάς (ενημέρωσης, παραλαβής του παιδιού, επικοινωνίας κ.τ.λ.).

(Γ) τρίτων φιλικών ή συγγενικών σας προσώπων που μας δηλώνετε ότι επιθυμείτε να ειδοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όταν δεν καθίσταται εφικτό να επικοινωνήσουμε προηγουμένως άμεσα μαζί σας, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για την αντιμετώπιση ζωτικού συμφέροντος του παιδιού σας.

(Δ) του παιδιού σας, που μας δίνεται κατά την εγγραφή του, ή που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν και είναι: Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, ιατρικές παρατηρήσεις όπως αλλεργίες ή έλλειψη ενζύμων, ιατρική κατάσταση από την ιατρική γνωμάτευση που μας προσκομίζεται ή από την εξέταση του παιδιού σας από τον ιατρό του σταθμού, στοιχεία από το πιστοποιητικό γεννήσεως και το βιβλιάριο εμβολίων και φωτογραφίες του, εφόσον έχετε ρητά συναινέσει για αυτό. Τα στοιχεία αυτά μας είναι απαραίτητα για την ορθή εκπλήρωση της σύμβασης μας μαζί σας, για την νομική υποχρέωση μας για την προστασία της υγείας του παιδιού σας, για την πλήρη εικόνα της προσωπικότητάς του, για το έννομο συμφέρον μας για την προβολή του έργου του σταθμού.

  1. Πρόσβαση τρίτων στα προσωπικά σας δεδομένα.

Μπορεί να πρέπει να δώσουμε πρόσβαση σε κάποιους στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτοί είναι (i) πάροχοι υπηρεσιών συστήματος διαχείρισης μηχανογραφικής υποστήριξης και φιλοξενίας ιστοσελίδων (ii) επαγγελματικοί συνεργάτες, δικηγόροι, ιατροί του σταθμού, λογοπαθολόγοι, παιδοψυχολόγοι και συναφείς ειδικότητες που παρέχουν υπηρεσίες σε εσάς ή τα παιδιά σας, λογιστές, φωτογράφοι (iii)  η ΕΕΤΑΑ στην περίπτωση υποβάλλετε αίτηση μέσω ΕΣΠΑ. Σε αυτούς δίνονται μόνο τα απολύτως απαραίτητα για την εργασία τους στοιχεία. Απαιτούμε από αυτούς τους τρίτους, στους οποίους μεταβιβάζουμε δεδομένα σας, να σέβονται την ασφάλειά τους και να την αντιμετωπίσουν σύμφωνα με το νόμο. Επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Ειδικά για τις φωτογραφίες των παιδιών σας στην περίπτωση που συναινείτε στη δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα μας ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποδέκτες μπορεί να είναι όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση, στις φωτογραφίες δεν δημοσιεύονται τα ονόματα των παιδιών, ώστε να μην είναι ταυτοποιήσιμα παρά σε όσους ήδη τα γνωρίζουν.

  1. Διεθνείς συμβάσεις προσωπικών δεδομένων 

Δεν διαβιβάζουμε Προσωπικά σας δεδομένα εκτός ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, πλην της περίπτωσης της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των φωτογραφιών των παιδιών σας, όπως αναφέρθηκε υπό 2.

  1. Ασφάλεια δεδομένων

Έχουμε πάρει μέτρα ασφαλείας, για να αποτρέψουμε την τυχαία απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη, την χρήση ή την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Επίσης, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε όσους εξωτερικούς συνεργάτες μας, υπεργολάβος και άλλα τρίτα μέρη πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα δεδομένα. Θα χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και θα υπόκεινται σε καθήκον εχεμύθειας. Έχουμε προβλέψει διαδικασίες τυχόν παραβίασης δεδομένων χαρακτήρα και θα ενημερώσουμε εσάς και κάθε αρμόδια αρχή.

  1. Περίοδος διατήρησης των δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων σας θα υποστεί περιορισμό με το πέρας της σύμβασης, μόνο στα προσωπικά δεδομένα σας που υποχρεούμαστε να διατηρήσουμε από διατάξεις νόμων (π.χ. Φορολογικά στοιχεία) και για όσο χρονικό διάστημα προβλέπουν οι διατάξεις αυτές. Τα υπόλοιπα θα διαγράφονται/ καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας.

  1. Δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Έχετε τη δυνατότητα πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση spitodendroschool@gmail.com ή με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 231047 2266.

Μπορείτε να ζητάτε τον περιορισμό, τη διόρθωση, τη συμπλήρωση, τη διαγραφή (μετά την περίοδο διατήρησης) και τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας σε τρίτους που θα μας υποδείξετε για το λόγο αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε με την αποστολή email στην παραπάνω διεύθυνση ή με τηλεφωνική κλήση στον παραπάνω αριθμό. Εάν επιθυμείτε να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου τρόπου διαδικτυακής μεταφοράς, προσωπικά σας δεδομένα θα πρέπει να μας έχετε δώσει η γραπτή εντολή στην ειδική φόρμα αναφέροντας ρητά το πρόσωπο στο οποίο θέλετε να αποσταλούν. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που επιθυμείτε να παραληφθούν ιδιοχείρως από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας ότι συγκατατίθεστε για την παράδοση η την αποστολή αυτή.

Έχετε τη δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης προς παράδοση ή αποστολή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οποτεδήποτε μέχρι την παράδοση/ αποστολή τους, στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον ανωτέρω τηλεφωνικό αριθμό.

Σε περίπτωση που ζητάτε την παύση της επεξεργασίας ή τη διαγραφή των δεδομένων σας, αυτό θα συμβεί αμέσως μόλις συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα που μας υποχρεώνουν νομικές διατάξεις να τα διατηρούμε.

Για οποιαδήποτε απορία ή τη χορήγηση πληροφόρησης σχετικής με την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία με αποστολή email στη διεύθυνση spitodendroschool@gmail.com ή με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 231 047 226.

Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα καταγγελίας στην αρχή προστασίας  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3,  Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, + 30 2106475600, contact@dpa.gr) για οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων σας.

Τελευταία αναθεώρηση τρέχουσας πολιτικής: Φεβρουάριος 2021