Η φιλοσοφία μας

Άνθρωπος, Φύση, Τέχνη, Ψηφιακός εγγραμματισμός

Άνθρωπος, φύση, τέχνη και ψηφιακός εγγραμματισμός αποτελούν τους πυλώνες των σύγχρονων παιδαγωγικών προγραμμάτων που εφαρμόζουμε. Βασισμένο στις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις, το πρόγραμμά μας έχει ως στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και στον εφοδιασμό τους με τις δεξιότητες εκείνες που θα τα προετοιμάσουν για τη μετάβαση στην κοινωνία και τις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η μάθηση για την ομάδα του «Σπιτόδενδρου» είναι μία διαδικασία που γίνεται εφικτή μόνο μέσα από τη μέθεξη του παιδιού. Η βιωμένη εμπειρία του παιδιού είναι αυτή που μπορεί να μεταβολίσει σε γνώση όλες τις έννοιες που το παιδί θα συναντήσει. Γι’ αυτό, η μάθηση στο σχολείο μας επιτυγχάνεται μέσα από το βίωμα και τη συν-ύπαρξη με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών.

Με γνώμονα αυτή την θεωρητική αρχή η παιδαγωγική ομάδα του «Σπιτόδενδρου» θέσπισε ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη γνωστικών, κινητικών, γλωσσικών, αισθητικών, καλλιτεχνικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι εμπειρότατοι παιδαγωγοί που αναλαμβάνουν την ευθύνη για κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς, μοιράζονται όλοι τις παραπάνω θεωρητικές αρχές, γνωρίζοντας ότι αποτελούν οι ίδιο, πρότυπα για τα μικρά παιδιά.

Στόχοι του σχολείου μας είναι η ομαλή μετάβαση από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, με την επακόλουθη και σταδιακή κοινωνικοποίηση του κάθε παιδιού στη σχολική ζωή. Επίσης, στοχεύουμε στην παροχή φροντίδας και διατροφής στα παιδιά που φιλοξενούνται με την ταυτόχρονη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Επιδιώκεται, επίσης, η καλλιέργεια της αυτονομίας και της αυτοεξυπηρέτησης του κάθε παιδιού. Επιπλέον, στόχος μας είναι η εξάλειψη μορφωτικών, κοινωνικο-πολιτιστικών, διαφορών και τυχόν ιδιαιτεροτήτων όπως αυτές υφίστανται στην Ελληνική κοινωνία, μέσα από την καλλιέργεια αξιών όπως η αγάπη, η εμπιστοσύνη, η αποδοχή η ισοτιμία, η αλληλεγγύη και η συνύπαρξη. Τέλος, στοχεύουμε στην εξυπηρέτηση και την ευαισθητοποίηση των γονέων και των κηδεμόνων πάνω σε θέματα που αφορούν τις σύγχρονες παιδαγωγικές, ψυχολογικές τάσεις και αντιλήψεις.